28/03/19  Tin của trường  82
Ứng dụng CNTT đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
 25/04/16  Tin của trường  273
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Mỹ Lâm 1.